Historia i cele konferencji

W ogólności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego (wcześniej Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, wcześniej Finansowego) jest przedsięwzięciem organizowanym  przez Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego (niektóre edycje współorganizowane były również w przeszłości przez Zakład Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolski oraz Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych). Konferencja ma na celu stworzenie forum, na którym osoby zainteresowane naukowo prawem podatkowym mogą zaprezentować wyniki swoich badań. W konferencji biorą udział pracownicy naukowi, doktoranci, a także inne osoby zainteresowane naukowo prawem podatkowym z różnych ośrodków akademickich kraju oraz z zagranicy.

Konferencja odbywa się co roku.  Dotychczas odbyła się 10 razy.

Zgłoszenie uczestnictwa

Do zgłaszania swojego udziału – zarówno w charakterze referenta, jak i słuchacza – zapraszamy wszystkich zainteresowanych: doktorantów, pracowników naukowych, doradców podatkowych oraz innych zainteresowanych problematyką prawa podatkowego lub – w ogólności – prawa finansowego. Aby zgłosić swoje uczestnictwo – należy tego dokonać na podstronie:

Zgłoszenie i szczegóły organizacyjne.

Komitet Organizacyjny

Komitetem organizacyjnym konferencji jest Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Dotychczasowe edycje konferencji

Poniżej prezentujemy referaty prezentowane podczas dotychczasowych edycji konferencji.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego

Zakopane, 7-8.10.2022 r.

Link do programu: Program6101814

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego

Zakopane, 8-10.10.2021 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego

Zakopane, 11-12.10.2019 r.

Prof. dr hab. Adam Nita, UJ – Problemy dwuinstancyjności postępowania podatkowego

Prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr, Zasada ustawowej regulacji podatku a relacja pomiędzy definiowaniem a elastycznością 

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, BEPS i walka z nadużyciami jako usprawiedliwienie dla łamania zasad prawa i dobrych obyczajów 

Dr hab. Krzysztof-Lasiński-Sulecki, prof. UMK, Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT 

Dr Jowita Pustuł, UJ, Ustalenie ceny rynkowej w transakcjach między członkami grup kapitałowych  – zasada długości ramienia i podział wg formuł 

Dr Agnieszka Franczak, UEK, Stosowanie instytucji bezpodstawnego wzbogacenia do należności podatkowych a założenia nowej Ordynacji podatkowej 

Dr Ewa Prejs, UMK, Wykorzystanie przez organy podatkowe dowodów pozyskanych nielegalnie lub których legalność nie została potwierdzona 

Dr Aleksander Słysz, UJD, Populizm jako czynnik kształtujący prawo podatkowe Magdalena Oleksy (doktorant UJ), Derywacyjna koncepcja wykładni prawa podatkowego w kontekście zasady in dubio pro tributario 

Marek Słupczewski (doktorant UMK), Wymóg udokumentowania otrzymania darowizny środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego przy nabyciu nieruchomości – wymogiem wyłącznie w przypadku profiskalnej wykładni? 

Karolina Rutkowska-Barnaś (doktorant UJ), Orzecznictwo TSUE w zakresie klauzul antyabuzywnych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych 

Magdalena Małecka (doktorant UJ), RODO a tajemnica skarbowa 

Marcin Kantorek (doktorant UJ), Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu opodatkowania dochodów z prostytucji 

Paweł Zielonka (doktorant UJ), Zezwolenie na wypłatę środków z rachunku VAT syndykowi masy upadłości  

Masza Holutiak-Pękalska (doktorant UJ), Podatek wojenny na Ukrainie 

Teresa Sławińska-Choryło (doktorant PAN), E-DD w paliwie lotniczym – szanse wdrożenia 

Łukasz Koba (doktorant KUL), BEPS 2.0 – w jakim kierunku zmierzają G-20/OECD 

Dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ, Przewodniczący KRDP, Polska legislacja podatkowa a wyzwania dla doradztwa podatkowego 

Alicja Sarna, Nadużycie prawa przez organy podatkowe 

Dr Dagmara Dominik-Ogińska, Godność a VAT 

Dr Paweł Mikuła, Czym kieruje się Trybunał Sprawiedliwości UE orzekając w sprawach VAT?

Radomir Szaraniec, Wiceprzewodniczący KRDP, Ulga na złe długi po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle orzecznictwa 

Justyna Zając-Wysocka, Wpływ ustaleń poczynionych w postepowaniu głównym na postępowanie powiązane w kontekście prawa do obrony 

Dr Adam Bartosiewicz, Jak uśmiercić interpretacje indywidualne? 

Dr Katarzyna Knawa, Ograniczony obowiązek podatkowy nierezydentów 

Dr Izabela Andrzejewska- Czernek, IP Box- status prac nad przepisami 

Radosław Pioterczak, Spółka osobowa jako inwestor w specjalnej strefie ekonomicznej oraz strona decyzji o wsparciu nowej inwestycji. Wątpliwości 

Iwona Krzemińska, Znaczenie substancji biznesowej w przypadku podmiotów osiągających przychody pasywne

 

VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

12-13 października 2018 r

 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr, Definicje legalne w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości
 • dr Stefan Babiarz, Sędzia NSA, Opodatkowanie nabycia spadku w prawie podatkowym Republiki Litewskiej i w Polsce
 • dr Adam Bartosiewicz, Zarys skutków podatkowych finansowania społecznościowego
 • dr Michał Wilk, Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w  prawie podatkowym
 • dr Anna Wojciechowska, GAAR – ewolucja czy rewolucja
 • Bartosz Kubista, Swoboda działalności gospodarczej, a klauzula o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania
 • Jerzy Martini, Działania państwa wobec wyzwań związanych z oszustwami VAT
 • Łukasz Janiga, Digitalizacja sprawozdawczości podatkowej a system źródeł prawa
 • Radosław Pioterczak, Ulga meldunkowa – problem wykładni przepisów  stanowiących „pułapkę legislacyjną”
 • dr Aleksander Słysz, Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn – struktura głęboka kontra granica językowa wykładni
 • Marek Słupczewski, Rozumowanie per analogiam w sprawach podatkowych – diament czy piasek na plaży?
 • Mateusz Piech, Zakres i znaczenie pojęcia urządzenie przemysłowe – komparatystyczna analiza poglądów prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie w ujęciu międzynarodowym – Wykładnia pojęcia urządzenie przemysłowe – w rozumieniu krajowym i międzynarodowym?
 • Agnieszka Brodowicz, Należyta staranność a odliczenie VAT wg Ministerstwa Finansów
 • dr Paweł Mikuła, VAT w TSUE.  Podsumowanie ostatniego kwartału
 • dr Katarzyna Knawa, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika: kryptowaluty – analiza przypadku
 • dr Agnieszka Franczak, Zasada pewności prawa a walka z oszustwami i nadużyciami w podatku od towarów i usług
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Podatnik w świecie policentryzmu interpretacyjnego – kokofonia, harmonia, ogólne dyrektywy czy sztywne reguły?
 • dr Marta Papis-Almansa, STIR a prawo podatnika do rzetelnego procesu, na gruncie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych UE
 • Alicja Sarna, Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym czyli co wolno organowi podatkowemu
 • Łukasz Koba, Implementacja Dyrektywy ATAD w Polsce na przykładzie exit tax
 • Eliza Wójcik, Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
 • dr Izabela Andrzejewska-Czernek, Kilka uwag o wykładni prawa podatkowego na tle kwestii opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi i zmian w prawie w tym zakresie
 • Ewelina Lelito, Podatek od nieruchomości od elektrowni fotowoltaicznej – argumentum a simili do elektrowni wiatrowej
 • Filip Biegun, Wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach nieruchomościowych
 • Mateusz Langer, Problem interesu w prawie podatkowym
 • Marcin Kantorek, Opodatkowanie prostytucji – czy ma to sens? Przekrój historyczny i międzynarodowy

 

VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego.

13-14 października 2017 r.

 • dr Adam Bartosiewicz, Niektóre wątpliwe zagadnienia konstrukcji dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT
 • Iwona Biernat-Baran, Kontrola podatkowa a prawo do prywatności w świetle standardów konstytucyjnych
 • dr Michał Wilk, Charakter prawny utrwalonej praktyki interpretacyjnej
 • dr Aneta Nowak-Piechota, Podatek od wyjścia – wybrane zagadnienia
 • Aleksandra Barwaniec, Specjalny podatek węglowodorowy w pigułce – co, dlaczego, jak i kiedy?
 • Edgar Drozdowski, Prawo do autonomii informacyjnej a technologie informatyczne usprawniające pozyskiwanie i gromadzenie informacji przez administrację skarbową
 • Artur Halasz, Zakat jako przykład islamskiej daniny
 • dr Agnieszka Bielska-Brodziak (współpraca Karolina Więckowska i Marek Suska), Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni
 • dr Katarzyna Knawa, Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – analiza regulacji w kontekście art. 217 Konstytucji
 • dr Karolina Tetłak, FATCA – wybrane zagadnienia
 • Grzegorz Klarkowski, Materialnoprawne podstawy wznowienia postępowania podatkowego – wnioski z badań
 • Magdalena Małecka, Zwrot nienależnie pobranego VAT – wybrane zagadnienia
 • dr Agnieszka Franczak, Wybrane problemy VAT w samorządach – analiza orzecznictwa
 • Marcin Kantorek, Prawnik doktorant jako podatnik – analiza spornego orzecznictwa
 • Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Olesińska, Polska klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania
 • Prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Przyczynek do dyskusji nad źródłami prawa podatkowego
 • dr Dagmara Dominik-Ogińska, Efektywność procedury zwrotu VAT
 • Jerzy Martini, Nowe spojrzenie na kwestię należytej staranności
 • Filip Świtała, STIR – narzędzie zwalczania karuzel VAT
 • Justyna Zając-Wysocka, Pozalegislacyjna działalność Ministerstwa Rozwoju i Finansów
 • Karolina Rutkowska-Barnaś, Międzynarodowa konkurencja podatkowa jako jedna z przyczyn unikania opodatkowania
 • dr Marta Papis-Almansa, Ubezpieczenia w Europejskim podatku VAT – obecne problemy i alternatywa dla zwolnienia w świetle rozwiązań Australii i Nowej Zelandii

 

V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego.

7-8 października 2016 r.

 • prof. dr hab. Brzeziński Bogumił   Zasady w prawie podatkowym
 • mgr Rutkowska Karolina   „Małe” klauzule przeciwdziałające unikaniu opodatkowania
 • mgr Świtała Filip   Orzecznictwo NSA w sprawach unikania podwójnego opodatkowania
 • mgr Górska Magdalena   Przykłady czynności uznawanych za unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów we Francji
 • mgr Biernat-Baran Iwona   Oświadczenia o stanie majątkowym – ocena zgodności z konstytucją
 • mgr Skalimowski Piotr   Utrwalona linia orzecznicza jako argument w sporze podatkowym
 • mgr Hawrysz Jacek   Podatek bankowy – pół roku w polskim ustawodawstwie. Analiza kluczowych problemów interpretacyjnych
 • mgr Zając-Wysocka Justyna   Klauzula nadużycia VAT
 • dr Wilk Michał   Pierwsze zasiedlenie w VAT a ochrona praw podatnika
 • mgr Kłosowiak Miłosz   Decyzja o zabezpieczeniu należności podatkowych a bezprzedmiotowość postępowania odwoławczego
 • mgr Talarczyk-Stępnik Irena   Wykorzystywanie samochodów służbowych na prywatny użytek pracownika w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • mgr Gorąca Jolanta   Racjonalność jako pożądana cecha ustawodawcy w procesie legislacyjnym prawa podatkowego w Polsce
 • dr Słysz Aleksander   Domniemanie legalności przychodu
 • mgr Kantorek Marcin   Pozycja podatkowoprawna osoby wypłacającej zachowek oraz uprawnionej do zachowku
 • mgr Klarkowski Grzegorz   Niekonstytucyjnść podstawy prawnej ostatecznej decyzji podatkowej
 • mgr Martini Jerzy   Najnowsze tredny w orzecznictwie TSUE dot. podatku od wartości dodanej
 • dr Pustuł Jowita   Skutki podatkowe wewnątrzgrupowych poręczeń i gwarancj
 • dr hab. Nita Adam   Obejście prawa podatkowego przez organy podatkowe przy wykorzystaniu instytucji prawa cywilnego
 • dr hab. Olesińska Agnieszka   Pozycja prawna spadkobierców jako następców prawnych podatnika
 • mgr Mikuła Paweł   (Ukryte) sankcje w prawie podatkowym
 • dr Bartosiewicz Adam   Podatnik – widmo, czyli o możliwości sukcesji praw i obowiązków fałszywie nabytych
 • prof. Vita Jonathan
 • mgr Knawa Katarzyna   Pułapka zwolnienia podatkowego – model stosowania przepisów p.t.u., skutkujący minimalizacją problemów z opodatkowaniem usług finansowych
 • mgr Kuźniacki Błażej   Czy wykładnia celowościowa ma znaczenie dla zwalczania unikania opodatkowania? Rozważania teoretyczno-prawne w świetle przepisów o CFC.
 • dr Filipczyk Hanna   Racjonalność – wykładnia – unikanie opodatkowania

 

IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. Współczesne problemy prawa podatkowego.

Piątek, 11 września 2015 r.

 • Prof. dr hab. Leonard Etel, Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej.
 • Dr Karolina Tetłak, VAT a zamówienia publiczne.
 • Mgr Rafał Broll, Przerzucenie ciężaru podatku – hipoteza, fakt, czy domniemanie – refleksje w związku z założeniami nowej Ordynacji podatkowej.
 • Mgr Paweł Mikuła, Oblicza formalizmu prawa podatkowego.
 • Mgr Katarzyna Knawa, Przedmiotowe zwolnienie usług finansowych z p.t.u. w kontekście zasady określoności zobowiązania podatkowego.
 • Mgr Mateusz Langer, Głos w sprawie partycypacji samorządu terytorialnego w podatkach państwowych.
 • Mgr Mariusz Szczerba, Kierunki zmian w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw – komentarz do planu Komisji Europejskiej w zakresie „wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz efektywnego opodatkowania zysku w miejscu jego faktycznego powstania”.
 • Mgr Magdalena Górska, Nadużycie prawa podatkowego we Francji.
 • Mgr Jerzy Martini, Kierunki najnowszej ewolucji orzecznictwa TSUE w sprawach VAT – próba krytycznej oceny.
 • Dr Jowita Pustuł, Grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – od teorii rozdziału do teorii jedności gospodarczej.
 • Mgr Błażej Kuźniacki, Metodologiczne i merytoryczne zagadnienia CFC rules. Doświadczenia praktyczne i naukowe przygotowywania doktoratu w Norwegii.

Sobota, 12 września 2015 r.

 • Mgr Filip Świtała, Podwójne opodatkowanie w orzecznictwie TSUE.
 • Mgr Grzegorz Klarowski, Wynik procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego.
 • Mgr Justyna Zając-Wysocka, Instytucja refakturowania w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE.
 • Mgr Iwona Biernat-Baran, Ochrona praw podatnika w świetle Konstytucji.
 • Mgr Ewelina Lelito, Możliwość obniżenia dochodu o wysokość straty poniesionej ze źródeł przychodów położonych za granicą na przykładzie stałego zakładu.
 • Mgr Joanna Niedojadło, Rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji podatkowych jako sui generis forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego – interes finansów publicznych, a prawa podatnika.
 • Mgr Piotr Skalimowski, Nieodpłatność w prawie podatkowym – uwagi na tle uchwały NSA z dnia 17 listopada 2014 r. II FPS 4/14.

 

III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. Współczesne problemy prawa podatkowego.

Piątek, 3 października 2014 r.

 • Nadużycie prawa przez administrację podatkową, Bogumił Brzeziński
 • Projekt polskiej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań spotykanych w innych państwach, Agnieszka Olesińska
 • Nadużycie prawa we francuskim prawie podatkowym, Magdalena Górska
 • Postępowania w sprawie nieujawnionych źrodeł przychodów w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego SK 19/09, P 49/13, Iwona Biernat-Baran
 • Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym – prawo, czy obowiązek? Adam Nita, prof. UJ
 • Inkwizycyjny czy kontradyktoryjny model przesłuchania świadka w procedurze podatkowej, Marcin Rymaszewski
 • Kilka uwag na temat obowiązków instrumentalnych w prawie podatkowym, Paweł Mikuła
 • Precyzyjność i jasność przepisów prawa podatkowego jako przesłanka ich konstytucyjności – uwagi na tle aktualnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Piotr Skalimowski
 • Neutralność podatku od towarów i usług w kontekście zasady określoności zobowiązania podatkowego, Katarzyna Knawa
 • Wybrane aspekty kwalifikacji i opodatkowania świadczeń złożonych w podatku od towarów i usług, Justyna Zając-Wysocka

Sobota, 4 października 2014 r.

 • Krajowa jurysdykcja ws. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zasady suwerenności państw, Maciej Dudzic
 • Najnowsze zmiany w modelu konwencji podatkowej i Komentarzu OECD, Karolina Tetłak
 • Komentarz do zmian w podatku dochodowym od osób prawnych – wybrane zagadnienia – przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC) oraz zwolnienie dywidend w przypadku podwójnego nieopodatkowania (PPL), Mariusz Szczerba
 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów i wydatków w świetle ustawy o CIT, Rafał Bernat
 • Zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych z państw trzecich, Agnieszka Franczak
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nagród wypłacanych z zysku, Jowita Pustuł 
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, Joanna Niedojadło
 • Opodatkowanie świadczeń pracowniczych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014r. (K 7/13), Patryk Prus

 

II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego.  Współczesne problemy prawa podatkowego.

Piątek, 4 października 2013 r.

 • Wadliwa legislacja a praktyka stosowania prawa podatkowego na przykładzie instytucji korekty kosztów uzyskania przychodów (art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Paweł Wójciak
 • Komentarz do wyroku TK z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie źródeł nieujawnionych (sygn. akt SK 18/09), Iwona Biernat-Baran
 • Wykładnia prounijna ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie rozliczenia straty zakładu zagranicznego przez podmiot krajowy, Patryk Prus
 • Zasada proporcjonalności w sprawach z zakresu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Paweł Mikuła
 • Brak odniesienia się przez organ podatkowy do zarzutów odwołania jako wada decyzji skutkująca jej uchyleniem, Piotr Skalimowski
 • Komentarz do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing, Marta Papis, LLM
 • Ocena nowelizacji dotyczącej odpowiedzialności osób trzecich w podatku od towarów i usług, Magdalena Małecka
 • Opodatkowanie międzynarodowego wynajmu siły roboczej – wybrane aspekty, Michał Wilk
 • Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym prowadzonym w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, Piotr Jastrzębski
 • Spółki osobowe w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wybrane zagadnienia, Barbara Dróżdż
 • Opodatkowanie przychodów z praw autorskich – wybrane zagadnienia, Magdalena Górska
 • Ustalanie cen w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanym, dr Jowita Pustuł

Sobota, 5 października 2013 r.

 • Nowy model rozliczania podatku od towarów i usług przez gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki budżetowe z uwzględnieniem uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013r.,  Justyna Wysocka-Zając
 • Kontrola  kontrahentów podatnika w toku kontroli skarbowej: Czy istnieją granice swobody działalności gospodarczej? Agnieszka Brodowicz
 • Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi – pojęcie „transakcji”, Ewelina Lelito
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wybrane problemy, Marcin Rząsa

 

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego.  20 lat podatków dochodowych w Polsce – problematyczne zagadnienia z orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.

Piątek, 20 kwietnia 2012 r.

 • Granice opodatkowania dochodu ze źródeł nieujawnionych, Iwona Biernat-Baran
 • Miejsce położenia źródła przychodów w związku z opodatkowaniem podatkiem „u źródła” świadczeń na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ewelina Lelito
 • Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – wybrane problemy,Marcin Rząsa, UMK
 • Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej – analiza regulacji prawnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Paweł Wójciak
 • Opodatkowanie dochodu przy fuzjach przedsiębiorstw, Agnieszka Franczak
 • Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – uwagi na tle orzecznictwa sądowego, Piotr Skalimowski, UwB
 • Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w świetle orzecznictwa sądowego, Marcin Rymaszewski
 • Niedostateczna kapitalizacja – wybrane problemy interpretacyjne, Patryk Prus
 • Opodatkowanie odsetek – zagadnienia sporne na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, Barbara Dróżdż
 • Ujęcie wydatków na badania i rozwój w konstrukcji podatku dochodowego, Magdalena Domagała
 • Metody podziału kosztów wspólnych, dotyczących działalności opodatkowanej i zwolnionej w podatku dochodowym od osób prawnych, Maciej Dudzic

Sobota, 21 kwietnia 2012 r.

 • Relacja między prawem podatkowym a prawem cywilnym – wybrane zagadnienia, Magdalena Małecka
 • Zorganizowana część przedsiębiorstwa w orzecznictwie sądów administracyjnych, Jacek Obidowski
 • Sukcesja uniwersalna czy syngularna – problematyka następstwa prawnego w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług, a zasady następstwa określone w ordynacji podatkowej, Agnieszka Brodowicz
 • Zasady konstruowania ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, Magdalena Górska
 • Strata podatkowa – analiza pojęcia na gruncie przepisów ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, Katarzyna Knawa
 • Obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji – problemy interpretacyjne, Paweł Mikuła
 • Nadpłata jako pośredni skutek kontroli podatkowej, Anna Marzec
 • Czy w Polsce potrzebne są przepisy dotyczące opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych? Zarys problematyki, Błażej Kuźniacki
 • Opodatkowanie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, Justyna Zając-Wysock
Partnerzy

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - facebook Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - linkedIn

ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
e-mail: stowarzyszenie@snpp.pl