Program

Program szczegółowy

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Współczesne problemy prawa podatkowego”

Zakopane, 6-8.10.2023 r.

Program konferencji dostępny jest w załączonym pliku XLS.  Jest to aktualna wersja programu i może ona ulec zmianie.

  PIĄTEK (6.10)
12:00 Rozpoczęcie konferencji
12:00-12:15 Powitanie uczestników
12:15-12:45 Wprowadzenie Prof. B. Brzezińskiego
12:45-13:30 Ordynacja podatkowa – węzłowe problemy
  Prof. Nita: Ukryta odpowiedzialność podatkowa podatnika za działania osoby trzeciej 
  Prof. Gwiazdowski: Trwałość a bezprawność  decyzji podatkowej w kontekście rażącego naruszenia prawa
  P. Rosiński: Wykładnia prawa podatkowego: wykładnia kompleksowa czy prymat wykładni językowej?
13:30-13:45 Przerwa kawowa
13:45-15:00 Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie i wykładnię prawa podatkowego
  Prof. Borszowski: Determinanty tworzenia definicji budowli w zakresie przedmiotu opodatkowania podatku od nieruchomości
  Prof. Bartosiewicz: “Niechaj więc mowa wasza będzie: tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego” – uwagi na temat wykładni językowej w orzecznictwie sądów administracyjnych na przykładzie uchwały NSA z dnia 29 maja 2023 r., sygn. akt I FPS 1/23 
  A. Sarna: Neverending story czyli o braku wpływu orzecznictwa sądów administracyjnych na regulacje w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Dr M. Kondej: Odmowa wydania interpretacji ze względu na uzasadnione przypuszczenie unikania opodatkowania i jej kontrola przez sąd administracyjny
  Dr A. Słysz: Religia a prawo podatkowe w orzecznictwie sądów administracyjnych
15:00-15:15 Dyskusja
15:15-16:15 Przerwa obiadowa (1h)
16:15-17:30 Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego
  Prof. Lasiński-Sulecki: Kredyt podatkowy – między ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych a umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  Dr M. Bernat: Wdrożenie zasad Filaru 2 w Polsce
  A. Karczewska: Wpływ Konwencji MLI na praktyczne aspekty podatkowe
  Dr K. Tetłak: Nowe podatkowe źródła zasobów własnych UE
  P. Chrupek: Należyta staranność na gruncie podatku u źródła (WHT)
17:30-17:45 Dyskusja
17:45 Zakończenie I dnia konferencji
  SOBOTA (7.10)
10:00 Rozpoczęcie
10:00-11:30 Panel ekonomiczny – na co CIT?
  Dr A. Leszczyłowska: CIT w XXI wieku
  Komentarze ekspertów: Dr J. Neneman, Dr F. Majdowski
11:30-12:15 Prawo podatkowe i technologia. Możliwości, wyzwania i ograniczenia
  M. Piech: Nowoczesne doradztwo podatkowe – jak technologia może zmienić podatki
  P. Kubiesa: Podatkowe i biznesowe aspekty KSeF, czyli jak znaleźć granicę opodatkowania
  J. Wiśniewski: Doradca podatkowy wobec nowoczesnych technologii – wykluczenie czy kreatywność?
12:15-12:30 Dyskusja
12:30-12:45 Przerwa kawowa
12:45-13:30 Bieżące problemy w zakresie wykładni podatków pośrednich
  Dr P. Mikuła: Kilka wybranych ważnych obecnie pytań dotyczących prawa opodatkowania VAT
  J. Zając-Wysocka: Założenia nowego systemu VAT Marża – TOMS według planów Komisji Europejskiej
  A. Połys: Problematyka przedmiotu transakcji (grunt/budynek) przy dostawach nieruchomości zabudowanych obiektami przeznaczonymi do rozbiórki/wadliwych 
13:30-13:45 Dyskusja
13:45-14:45 Przerwa obiadowa (1h)
14:45-15:45 Współczesne problemy prawa podatkowego – czy zasady podatkowe nadal są potrzebne?
  Dr J.Pustuł, Dr A.Franczak: Porozumienie inwestycyjne a standardy dobrej legislacji
  I. Biernat Baran: Zasada proporcjonaności w prawie podatkowym
  R. Krasnodębski: Zasada szybkości a (nie)obecność biegłych w postępowaniu podatkowym
  Dr K. Rutkowska-Barnaś: “Nominalne” stosowanie regulacji antyabuzywnych przez organy podatkowe a zasada praworządności
15:45-16:00 Dyskusja
16:00 Zakończenie II dnia konferencji

 

Partnerzy

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - facebook  Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - linkedIn

ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
e-mail: stowarzyszenie@snpp.pl