dr Anna Leszczyłowska

Dr Anna Leszczylowska jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. wpływ opodatkowania na decyzje podatników, teoretyczne koncepcje opodatkowania dochodu i ich wdrożenia, politykę podatkową, tax expenditures, niedostateczną kapitalizację. Szczególnie interesują ją empiryczne badania skutków opodatkowania, w których stosuje metody ekonometryczne oraz mikrosymulacje.

Jest autorką artykułów, monografii i raportów z zakresu opodatkowania, m.in. "Do Earnings Stripping Rules Hamper Investment? Evidence from CIT reforms in European countries" w „Economics Letters" (2021, współautor J.-H. Meier) oraz „Współczesne koncepcje podatku dochodowego. Niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu”, PWE (2014). Pracę doktorską nt. zorientowanego na konsumpcję podatku dochodowego obroniła z wyróżnieniem (summa cum laude) na Universität Potsdam w trybie podwójnego promotorstwa. Dwukrotnie była stypendystką DAAD, otrzymała grant NCN. Odbyła wizyty naukowe w kilku ośrodkach w Niemczech i Austrii.

Wzięła udział w kilku misjach doradczych z zakresu polityki podatkowej w państwach w Europie i Azji jako ekspert Międzynarodowego Funduszu Walutowego.